“ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านวังรี”

จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดกิจกรรม ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก ณ ชุมชนบ้านวังรี ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดย นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านรักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว คณะสื่อมวลชน เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน 

เป็นการเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในรูปแบบการท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ สัมผัสวิถีชุมชน ความใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติ และกิจกรรมความหลากหลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มิติการท่องเที่ยวชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามแล้ว จังหวัดนครนายกยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจากฐานทุนในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ พร้อมสำหรับให้บริการด้านการท่องเที่ยว

“ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก - ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง”

โดยการจัดกิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้และสร้างประสบการณ์สุดประทับใจจาก 3 ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยววัดฝั่งคลอง ชุมชนท่องเที่ยววัดคีรีวัน และชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนผู้สนใจ นักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกจังหวัด ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย นำสู่การท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจหมุนเวียนภาพรวมของจังหวัดนครนายกต่อไป

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทของพื้นที่ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ของแต่ละชุมชน และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ท่องเที่ยวชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน และร่วมกิจกรรม พร้อมรับของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครนายกภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครนายก

“ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก - ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคีรีวัน”

นามสมมุติ

 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.35 น.

ความคิดเห็น