ทุบกระปุก

บ้ า น ห ลั ง เ ล็ ก ๆ ของผม " ต้ น โ อ๊ ก " ที่อยากจะ แ บ่ ง ปั น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ การท่องเที่ยวเท่าที่พอจะเขียนได้ เผื่อจะเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ กับเพื่อน ๆ ที่กำลัง ห า ข้ อ มู ล ว า ง แ ผ น หรือ ห ล ง ท า ง มาเจอก็ตาม..

"ผมเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่ชอบการ " ท่ อ ง เ ที่ ย ว " ชอบการ " ถ่ า ย รู ป " แบบงูงูปลาปลา ไม่ได้ ถ่ อ ม ตั ว นะ แต่ผมไม่เคยเรียนถ่ายรูป และไม่ใช่ช่างภาพอาชีพน่ะคร้าบ"

ก า ร เ ที่ ย ว ข อ ง ผ ม คือ การพยายามใช้เงินจากเงินหลังจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เงินเก็บตามที่ตั้งใจแล้ว ผมจึงสร้าง Page ขึ้นมา ชื่อว่า " ทุ บ ก ร ะ ปุ ก " เพื่อเป็นการบอกว่า ผมจะ ห ย อ ด ก ร ะ ปุ ก อื่ น ๆ ที่จำเป็นกับชีวิตในปัจจุบัน และอนาคตตามที่ตั้งใจไว้แล้วก่อนที่จะหยอดกระปุกอีกใบ และทุบมันเมื่อถึงเวลาที่ผมอ ย า ก พั ก ผ่ อ น..

ติดตาม ติดต่อผมได้ที่..
Facebook Page : ทุบกระปุก
Line: RG.KiD
Email: surin.l@hotmail.com

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all